– prevádzkovateľ: microDENT clinic, s.r.o., P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 52 736 130, tel.: 047 / 20 10 222, e-mail: info@microdent.sk;

– kontakt na zodpovednú osobu: 0911 618 178 dpo@rsnet.sk

– účel spracovania: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

– príjemcovia osobných údajov sú: zdravotná poisťovňa, v ktorej je pacient poistený a NZIS (Národný zdravotnícky informačný systém);

– microDENT clinic, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

– doba uchovávania osobných údajov: 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi;

– pacient má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pacient nemá právo na vymazanie osobných údajov ani právo na prenosnosť osobných údajov ani právo namietať spracúvanie osobných údajov;

– pacient má právo podať návrh na začatie konania;

– poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Pacient je povinný poskytnúť osobné údaje, ak osobné údaje neposkytne, nebude mu poskytnutá zdravotná starostlivosť;

– nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.